Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.wieszcozjesz.pl

§1 POSTANOWIEIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.wieszcozjesz.pl

 1. W szczególności świadczenie przez Usługodawcę usług: zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.
 2. Niniejszy Regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez Usługobiorcę na rzecz podmiotów będących przedsiębiorcami.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy przed złożeniem zamówienia Posiłku regulamin serwisu internetowego www.wieszcozjesz.pl, również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści tego regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 4. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.wieszcozjesz.pl.
 5. Operatorem serwisu www.wieszcozjesz.pl jest Restauracja LANSE Iwona Michnowska-Miernik, Warszawa (00-647), pl. Konstytucji 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS:, numer NIP: 5262747694
 6. Usługodawca – Restauracja LANSE Iwona Michnowska-Miernik, Warszawa (00-647), pl. Konstytucji 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS:, numer NIP: 5262747694.
 7. Usługobiorca – osoba fizyczna mająca ukończone co najmniej 13 lat lub ograniczoną zdolność prawną, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 8. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – jednostka organizacyjna Usługodawcy.
 9. Posiłek – potrawa (danie) lub napój (alkoholowy albo bezalkoholowy), oferowany przez Restaurację na stronie internetowej www.wieszcozjesz.pl.
 10. Restauracja – podmiot świadczący usługi gastronomiczne, mający siedzibę na terenie m.st. Warszawy, który oferuje swoje Posiłki w Serwisie internetowym.
 11. Usługa zamówienia Posiłku – usługa, której przedmiotem jest umożliwienie przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku z Restauracji za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie za pośrednictwem BOK.
 12. Usługa dostawy Posiłku – usługa, której przedmiotem jest dostawa przez Usługodawcę zamówionego uprzednio przez Usługobiorcę Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.
 13. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie internetowym poprzez wypełnienie formularza.
 14. Konto – panel administracyjny przypisany konkretnemu Usługobiorcy w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, który zawiera dane dotyczące Usługobiorcy, w postaci jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca pobytu, nr telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Konto umożliwia m. in. składanie zamówień Posiłku, edytowanie danych Usługobiorcy, zarządzanie danymi adresowymi.
 15. Katalog – publikacja zawierająca produkty oferowane przez Restaurację na stronie internetowej www.wieszcozjesz.pl., w formie papierowej lub elektronicznej (PDF).
 16. Kurier – pełnoletnia osoba fizyczna działająca na zlecenie Usługodawcy, która bezpośrednio realizuje dostawę Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.

§ 2 SERWIS INTERNETOWY I KONTO

 1. Usługobiorca w celu korzystania z usług: zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku ma możliwość rejestracji w Serwisie internetowym.
 2. W celu założenia Konta w Serwisie internetowym Usługobiorca wypełnia formularz na stronie Serwisu internetowego, gdzie podaje następujące dane:
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego;
 5. adres zamieszkania lub pobytu;
 6. adres e-mail;
 7. hasło.
 8. Usługobiorca zapewnia, że podanego przez niego dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4. powyżej, są prawdziwe.
 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Usługobiorcę pryz rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Usługobiorca możliwości korzystania z Serwisu internetowego do czasu uwiarygodnienia przez Usługobiorca, iż podał on prawdziwe dane. Usługodawca wskaże Użytkownikowi sposób uwiarygodnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 10. Usługo biorca zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu internetowego, w tym z Konta w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz bez naruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego.
 11. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie do likwidacji Konta w Serwisie internetowym.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Serwisu internetowego lub wprowadzania przerw w jego działaniu, w celu podjęcia prac konserwacyjnych. W takich sytuacjach stronie internetowej www.wieszcozjesz.pl pojawi się stosowna informacja o zawieszeniu działania lub przerwie w działaniu Serwisu internetowego

§ 3 USŁUGA ZAMÓWIENIA POSIŁKU

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwia Usługobiorcy złożenie zamówienia Posiłku oferowanego przez Restaurację na stronie internetowej www.wieszcozjesz.pl lub umożliwia złożenie takiego zamówienia telefoniczne za pośrednictwem BOI przy użyciu katalogów w wersji elektronicznej lub papierowej bądź informacji ze strony internetowej www.wieszcozjesz.pl.
 2. Złożenie zamówienia Posiłku za pośrednictwem Serwisu internetowego następuje poprzez:
 3. zalogowanie się na posiadane w Serwisie internetowym Konto,
 4. rejestrację w przypadku braku Konta,
 5. wybór Posiłku oferowanego przez Restaurację na stronie internetowej

www.wieszcozjesz.pl

 • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie klawisza „Zamawiam i płacę”
 • Złożenie zamówienie Posiłku za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie za pośrednictwem BOK oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki.
 • Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku za pomocą Serwisu internetowego w albo telefonicznie za pośrednictwem BOK jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Restauracją umowy o przygotowanie Posiłku.
 • Usługobiorca przy składaniu zamówienia Posiłku ma obowiązek uwzględnić możliwe godziny jego dostawy wskazane w Serwisie internetowym przy danych o Restauracji, której Posiłek jest wybierany. W przypadku zamówienia Posiłku drogą telefoniczną za pośrednictwem BOI, Usługobiorca zostanie poinformowany przez konsultanta BOI o możliwości dostawy produktu.
 • Złożenie zamówienia posiłku powinno nastąpić najpóźniej na godzinę przed zakończeniem możliwości dostawy Posiłku, zgodnie z informacją zawartą w Serwisie internetowym. Zamówienie Posiłku złożone w czasie krótszym niż godzina od zakończenia możliwości dostawy Posiłku nie będzie realizowane przez Restaurację.
 • Złożenie zamówienia Posiłku jest możliwe, gdy wartość złożonego zamówienia wynosi co najmniej 35,00 zł.
 • Po złożeniu zamówienia Posiłku Usługobiorca otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za pomocą sms-a na wskazany numer tel. komórkowego lub na wskazany adres e-mail, bądź potwierdzenie telefoniczne.

§ 4 USŁUGA DOSTAWY POSIŁKU

 1. Złożenia zamówienia Posiłku w sposób przewidziany w § 3 ust. 1 i 2 powyżej oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 2. Realizacja usługi dostawy Posiłku następuję w czasie 60 minut od momentu złożenia zamówienia Posiłku.
 3. Usługodawca realizuje usługę dostawy Posiłku poprzez Kuriera działającego na jego zlecenie.
 4. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania lub pobytu, gdzie ma być dostarczony Posiłek.
 5. W przypadkach losowych (w szczególności roboty drogowe, wypadki lub kolizje drogowe, zatory w ruchu drogowym) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji usługi dostawy Posiłku z przekroczeniem czasu wskazanego w ustępie 2. powyżej. W takim przypadku Usługodawca poinformuje telefonicznie Usługobiorcę o przedłużeniu czasu realizacji usługi.
 6. Gdy Posiłkiem jest napój alkoholowy, a Kurier poweźmie wątpliwości co do pełnoletności Usługobiorcy, to Kurier ma prawo zażądać potwierdzenia pełnoletności przez Usługobiorcę poprzez okazanie aktualnego dowodu osobistego, prawo jazdy lub paszportu. W przypadku braku okazania jednego ze wspomnianych dokumentów, Kurier odmawia wydania napoju alkoholowego Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie usługi dostawy Posiłku z powodu:
 8. wystąpienia siły wyższej;
 9. wskazania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-4 powyżej.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Koszty realizacji usługi dostawy Posiłku obejmuje:
 2. koszt Posiłku;
 3. koszt dostawy Produktu do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy
 4. Koszt Posiłku oferowanego przez Restaurację jest podany w Serwisie internetowym.
 5. Koszt dostawy Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy jest uzależniony od odległości pomiędzy Restauracją, której Posiłek został zamówiony, a miejscem zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy i jest automatycznie wyceniany na podstawie adresu docelowego, całkowity koszt jest podany przy finalizacji zamówienia.

Dostawa Posiłku poza strefę czwartą możliwa jest na podstawie indywidulanych ustaleń z Usługobiorcą. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku poza strefę czwartą należy skontaktować się telefonicznie z BOI Usługobiorcy.

 • Wszelkie wartości pieniężne podane w niniejszym regulaminie oznaczają kwoty brutto.
 • Płatność za usługę zamówienia dostawy Posiłku następuje:
 • gotówką do rąk Kuriera, przy dostawie Produktu do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy;
 • za pomocą karty kredytowej,
 • przelewem przy użyciu portalu internetowego www.przelwy24.pl
 • Usługodawca przekazuje Restauracji, której Posiłek został zamówiony, wynagrodzenie za Posiłek uiszczony w ramach zapłaty za usługę dostawy Posiłku.
 • Usługodawca przy dostawie Posiłku przekazuje Usługobiorcy drogą elektorniczną paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§ 6 ODMOWA WYKONANIA USŁUGI

 1. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi dostawy Posiłku, gdy Usługobiorca wcześniej dokonał zamówienia Posiłku i nie zapłacił za dostawę Posiłku lub nie przebywał w miejscu zamieszkania lub pobytu, gdzie miał być dostarczony Posiłek. W takiej sytuacji złożone przez Usługobiorcę zamówienie Posiłku nie będzie realizowane przez Restaurację.

§7 JAKOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ POSIŁKU

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za jakość i kompletność Posiłku, w tym:
 2. za zgodność dostarczonego Posiłku z jego opisem zawartym w Serwisie internetowym;
 3. za zgodność dostarczonego Posiłku z zamówieniem.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości lub kompletności posiłku kierowane będą bezpośrednio do Usługodawcy, który przekaże na wniosek składającego reklamację do rozpatrzenia przez właściwą Restaurację.
 5. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w ciągu 360 minut od otrzymania zamówienia na adres mailowy biuro@wieszcozjesz.pl.
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji zgodnie z §7 pkt.2 wyniesie maksymalnie 7 dni. O jej wyniku Usługobiorca zostanie poinformowany przez Usługodawcę mailowo lub telefonicznie.
 7. Usługodawca podejmuje wszelkich starań aby w Serwisie internetowym zawarta była aktualna oferta Posiłków oferowanych przez Restauracje. W przypadku gdyby po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku okazało się, że Posiłek ten nie jest oferowany, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie o tym fakcie. W takiej sytuacji Usługobiorca ma możliwość zamówienia innego Posiłku lub odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku.

§ 8 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

 1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku przysługuje Usługobiorcy do czasu rozpoczęcia realizacji tej usługi, gdyż przedmiotem usługi dostawy Posiłku są potrawy, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do spożycia. Po rozpoczęciu realizacji usługi dostawy Posiłku prawo odstąpienia od umowy świadczenia tej usługi nie przysługuje.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku można złożyć telefonicznie na numer 22 629 78 06  lub na adres e-mail biuro@wieszcozjesz.pl.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania usługi dostawy Posiłku.
 4. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi dostawy Posiłku, a w przypadku nie wykonania tej usługi od dnia, w którym usługa miała być wykonana.
 5. Reklamację można złożyć:
 6. pisemnie na adres (dane spółki), przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego;
 7. drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 8. Usługodawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Restauracja Lanse Iwona Michnowska-Miernik
 2. Restauracja Lanse Iwona Michnowska-Miernik. jest właścicielem witryny internetowej www.wieszcozjesz.pl.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale koniczne w celu realizacji usług: zamówienia Posiłku i dostawy produktu.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U.2016.922.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę w związku z świadczeniem usług: zamówienia Posiłku oraz dostawy Posiłku wyłącznie w celu realizacji tych usług.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania, zmiany lub usunięcia.
 7. Strona internetowa www.wieszcozjesz.pl. używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim Usługodawca może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb klientów. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
 8. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@wieszcozjesz.pl.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.04.2020
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 11. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą w związku z realizacją usług: zamówienia Posiłku lub dostawy Posiłku będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Usługobiorcy.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.